Policies & Documents

Name Date Added View File Download File
सहकारी पुरस्कार छनौट निर्देशिका­ २०७५ (संशोधन सहित) Apr 22, 2024 View Download
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको १० वर्षे रणनीतिक योजना (२०७८/७९–२०८७/८८) Apr 22, 2024 View Download
Bylaws of National Cooperative Federation of Nepal (NCF) Apr 22, 2024 View Download
सहकारी साइवर सुरक्षा मार्गदर्शन, २०८० Apr 16, 2024 View Download
सहकारी साइवर सुरक्षा नीति – २०८० Apr 16, 2024 View Download
सहकारी संघ/संस्थाले जारी गर्नुपर्ने श्वेतपत्रको नमूना Dec 3, 2023 View Download
Cooperative Institutional Culture Guidance-2079 Jan 25, 2023 View Download
National Cooperative Policy-2069 Sep 21, 2022 View Download
सहकारी विभागबाट मिति २०७९ श्रावण ३१ गते जारी गरिएको निर्देशन Sep 14, 2022 View Download
बहुउद्धेश्यिय विनियम Jul 28, 2021 View Download
वचत तथा ऋण नमुना विनियम Jul 28, 2021 View Download
दूध नमुना विनियम Jul 28, 2021 View Download
उपभोक्ता नमुना विनियम Jul 28, 2021 View Download
कृषि नमुना विनियम Jul 28, 2021 View Download
Sample By-laws for cooperatives Jul 28, 2021 View Download
COPOMIS Operation Guideline (in Nepali) Jul 28, 2021 View Download
Cooperatives Merging Guidelines (in Nepali) Jul 28, 2021 View Download
Rural Municipality and Municipality Cooperative Act, 2074 (Model) Jul 28, 2021 View Download
Cooperative Code of Conduct (in Nepali) Jul 28, 2021 View Download
Cooperative Rule, 2075 Mar 15, 2021 View Download
Cooperative Act, 2074 Mar 15, 2021 View Download